Side-ID 115132310327511
                            Norges grunnlov .
 
       Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge .
 

§1 . Kongeriket Norge er et fritt , selvstendig , udelelig og 
       uavhendelig rike.

       Regjeringsformen er avgrenset og arvelig monarkisk .

§2 . Verdigrunnlaget skal være de kristne og humanistiske 
        verdier, som trygger demokrati , rettsvesen og 
        menneskerettigheter . 

Våre fokusområder

ALDERSPENSJON.

Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider rett til alderspensjon fra folketrygden. 

Dagens alderspensjon består av en grunnpensjon til alle og en tilleggspensjon som tjenes opp ved arbeidsinntekt. 

Ny alderspensjon består av to deler - en grunnsikring i form av en garantipensjon som er uavhengig av tidligere arbeidsinntekt, og en standardsikring i form av inntektspensjon som er avhengig av arbeidsinntekt som yrkesaktiv.

AVKORTING.

Avkortning brukes når flere ytelser ses i sammenheng, ved at den ene ytelsen reduseres i forhold til størrelsen på en annen ytelse. 

For eksempel avkortes særtillegget mot tilleggspensjonen i dagens alderspensjon, og garantipensjonen avkortes mot inntektspensjonen i den nye folketrygden. 

Avkortning brukes også om reduksjon av full pensjon, dersom vedkommende ikke har hatt lang nok opptjeningstid til å ha rett på full pensjon. Videre brukes uttrykket avkortning om reduksjon av pensjon ved arbeidsinntekt. Slik avkortning gjelder blant annet for AFP, både i privat og offentlig sektor.

Grunnlovens folkestyre vil fjerne avkortningen av pensjonen, og heve den til 4G

Våre hjertesaker.

UT AV EØS og SCHENGEN .

Gjennom EØS - avtalen og Schengen - samarbeidet , har Norge forpliktet seg til å overta all ny politikk , lover og retningslinjer.

   NEI TIL BOMPENGERINGER.

Grunnlovens folkestyre sier nei til bompengeringer rundt de større byene i Norge. Dette er en unødvendig utgift som ikke burde tillegges trafikantene i tillegg til veiavgiften som vi er pålagt å betale.

Alle kjøretøy i Norge er pålagt en veiavgift. Denne avgiften er øremerket veiprosjekter som veibygging og vedlikehold.

Hvorfor skal vi da også måtte betale en ekstra sum i tillegg for å kjøre på disse veiene?

Helse. 

Alle innbyggere i riket skal ha rett til livsforlengende medisinsk behandling , uten hensyn til pris . 

Tennene er en del av kroppen .
All tannbehandling skal inn under Helfo.

All kostnad etter at toppbeløpet er nådd, skal dekkes av det offentlige .

Politi.

Trygghet og beredskap .
Trygghet for deg og dine.

Vi vil styrke Forsvaret , Politi og Tolletat

  EKTE FOLKESTYRE.

Vi vil arbeide for Direktedemokrati , etter mønster fra Sveits .
Stortinget slik det er i dag vil da bli borte.
Alle fylker vil da få sin representant i Stortingssalen. 
Alle viktige avgjørelser blir da lagt ut på folkeavstemning.

Bistand .

Vi vil ha vesentlig kutt i bistand til utlandet.
Norge gav 34,1 milliarder kr i offisiell bistand i 2017.
Syria var største mottakerland .

Salg av Norge .

TTIP og TISA er organisasjoner norske myndigheter forhandler med . 
Dette uten å informere det norske folk om konsekvensene .
Norge selges til utenlandske selskaper , bit for bit.
Dette vil vi ha slutt på.

Innvandring .

Masseinnvandringen må stanses .
Vi må sørge for en bærekraftig fremtid for våre barn , barnebarn og eldre.
Vi må hjelpe oss selv, før vi kan hjelpe resten av verden.

Våre hjertesaker .

NRK-LISENSEN SKAL FJERNES.

Det har i de siste to årene kommet lovnader fra Regjeringen om å fjerne NRK-lisensen . Nå har regjeringen tenkt å gjøre det.

Vi tar dette opp inne på forumsiden

         Vi vill stoppe all innvandring og immigrasjon

 

Islam med sin sharia, tro eller ideologi?

Som mange er klar over bryter Islam med sin Sharia 8 norske lover jfr. https://www.document.no/2020/01/10/islam-i-strid-med-atte-norske-lover/, skrevet av Dag T Elgvin.

Elgvin ramser opp følgende lover som Islam bryter: grunnloven, likestillings- og diskrimineringsloven, ekteskapsloven, arveloven, domstolloven, trossamfunnsloven og straffeloven (mange paragrafer). Islam bryter særlig en rekke paragrafer i straffeloven.

I et innspill http://www.verdidebatt.no/dagtelvin, kommer Elgvin igjen med argumenter til ny trossamfunnslov, og at den må være i tråd med grunnlovens paragraf 2.

Disse hovedpunktene bygger Elgvin på i et høringsutkast til regjeringen.no vedrørende endringer i lovene ved ny trossamfunnslov.                      

Her skrivers følgende: da man ser klarere hvilke verdier enkelte religioner bærer med seg. En slik like-behandling bygger på den forutsetning at alle religioner og livssyn er like «gode» eller like viktige eller verdifulle for samfunnet, altså livssyns-nøytralitet, et dogme som har preget samfunnsdebatten i flere tiår. Dette er en høyst tvilsom premiss; ethvert menneske vet intuitivt at noe er rett og noe annet er galt. Enten mener man at det er ok å slå barna sine, eller så mener man at det er galt. Departementet synes å være klar over at ikke alle verdier har samme virkning i samfunnet, sist i 5. avsnitt står det at støtte til tros- og livssynsmessig virksomhet «hviler nødvendigvis på en forutsetning om at virksomheten generelt har positiv verdi for den enkelte og for samfunnet.» Dette er utdypet i 7. avsnitt, der man skriver om «trossamfunn som i lære eller praksis bryter med sentrale verdier i det norske samfunnet». Den overordnede formulering for disse ‘sentrale verdier’ står i Grunnlovens § 2: " vår kristne og humanistiske arv". Departementet legger til grunn det Lovavdelingen skrev: «forskjellsbehandling som forfølger lovlige formål» vil normalt være forenlig med grunnlovsbestemmelsen (kap 6.2.3.3). Da bør det være rimelig å forskjellsbehandle trossamfunn som har formål som direkte støtter Grunnlovens § 2, mot dem som ikke gjør det. Departementet skriver at «bestemmelsen ikke er slik å forstå at den etablerer et grunnlovbeskyttet rettskrav på at finansieringsordningene i framtiden skal være som de var på tidspunktet for grunnlovsendringen.» (s 39). Finansieringsordningene bør opplagt være instrumentell, slik at trossamfunn som i lære eller praksis bryter med sentrale verdier i det norske samfunnet, ikke får statsstøtte. § 1 tredje ledd punkt d slår fast at en sammenslutning som «har bekjempelse av religion eller livssyn som hovedformål», ikke regnes som tros- eller livssynssamfunn. Dette bør ikke kun gjelde der bekjempelse av religion eller livssyn er hoved-formål. ‘Hovedformål’ bør endres til ‘ett av sine formål’. Begrunnelse: Hvis en sammenslutning har som et ett av sine formål å bekjempe andre religioner eller livssyn, er formålet i strid med prinsippet om religionsfrihet, og i strid med Grunnlovens § 16. Da er det ingen grunn til at en sånn sammenslutning skal godkjennes som tros- eller livssynssamfunn og være berettiget til statsstøtte. 3. Loven skal definere tros- og

I Dag T Elgvins høringsnotat skrives det videre:»Terror-angrepene i Europa de siste årene har vist at det først og fremst er én ideologi som bevisst bruker vold mot uskyldige for å spre kaos og frykt, og for derved å destabilisere samfunnet. Det langsiktige målet er å innføre et islamsk styresett. Den Europeiske Menneskerettsdomstolen var klar i krusifiks-saken: Et land har rett til å prioritere egen kultur. Norge har rett til å prioritere kristne og humanistiske verdier. Staten har ingen plikt til å støtte alle religioner, og slett ikke islam som har et formål i strid med Grunnloven § 2. Dette bryter ikke med prinsippet om trosfrihet. Enhver kan tro på det han/hun vil og fortsatt samles for å praktisere sin religion/ livssyn så lenge man ikke bryter norske lover. «

Hele høringsnotatet kan leses her: https://www.regjeringen.no/contentassets/7c38cdb9136e4edab40614c61cbb242a/dag-t.-elgvin.pdf?uid=Dag_T._Elgvin

 

 

Islam med sin sharia, tillatt eller ikke tillat i Norge?

 

Grunnlovens folkestyre mener vi med bakgrunn i argumentene ovenfor må få i gang en seriøs debatt om Islam med dagens Sharia kan tillates i. De fleste av oss i Grunnlovens Folkestyre mener Islam må forbys, da Islam med sin sharia bryter for mange av våre sentrale rettsregler. Hva mener du?

                                  Grunnlovens Folkestyre: email post.gfs@hotmail.com

 

Leder: Per Olav Breivang TLF 46418154.  

Nestleder: Anne Karin Borgund. Og sekretær: TLF 90843073  (ORG NR:925 668 168)